Μετανάστες/Immigrants

Ζ11

Ο Χαράλαμπος από το Κροκύλειο μπροστά στο κατάστημά του. Peoria Illinois ΗΠΑ. Γύρω στο 1950. Haralambos from Krokylio in front of his establishment. Peoria, Illinois. USA. Around 1950.

Z01

Παρέα Κροκυλιωτών. Χριστούγενα 1920. Μασαχουσέτη. ΗΠΑ. A group of Krokylians. Christmas 1920. Massachusetts USA.

Z02

Μικρή Κροκυλιώτισσα στο Saginaw, Michigan, ΗΠΑ. Γύρω στο 1950. Little Krokylian. Saginaw, Michigan USA. Around 1950.

Z03

Στη πόλη Saginaw της πολιτείας Michigan ΗΠΑ. Γύρω στο 1950. Saginaw Michigan, USA. Around 1950.

Z04

Ζευγάρι Κροκυλιωτών μπροστά στο σπίτι τους στη πόλι Peoria της πολιτείας Illinois, ΗΠΑ. Γύρω στο 1950. Krokylian couple in front of their house in Peoria Illinois, USA. Around 1950.

Z05

Κροκυλιώτες και άλλοι Έλληνες μετανάστες γιορτάζουν κάποια γιορτή. Αντοφαγάστα Χιλή. 1928. Krokylians among other Greek immigrants celebrate some holiday in Antofagasta, Chile. 1928.

Z06

Μετανάστες, ανάμεσά τους και ένας Κροκυλιώτης, απαρτίζουν το πρώτο συμβούλιο αλληλοβοηθείας. Αντοφαγάστα, Χιλή, 1916. Immigrants, among them one Krokylian, forming the first council of mutual help. Antofagasta, Chile, 1916.

Z07

Κροκυλιώτης με την οικογένειά του στην Αντοφαγάστα της Χιλής. Γύρω στο 1930. A Krokylian with his family in Antofagasta, Chile. Around 1930.

Z08

Κροκυλιώτικο ζευγάρι. Αντοφαγαστα, Χιλή. Γύρω στο 1930.Couple of Krokylians in Antofagasta, Chile. Around 1930.

Z09

Δύο κυρίες, μία τουλάχιστον Κροκυλιώτισσα, στο Λαύριο. Γύρω στο 1920. Two ladies, one at least a Krokylian, in Lavrio, Attica. Around 1920.

Z10

Μάλλον οι ίδιες κυρίες πολλά χρόνια αργότερα στο Λαύριο. Πιθανότατα μετά τον πόλεμο. Probably the same ladies many years later in Lavrio, Attica. Probably after the war.